enelmk

информации

информации

Home  /  информации
Општина Алмопија 23843 50200
Автобуска станица : 23840 21249
Станица Aridaia Такси: 23840 21451
Општински претпријатие “Пожарски бањи”: 23840 91300
Полициската станица Aridaia 2384021 1 1 1
23840 23333
100
Центар за услуги на граѓаните (KEP)/ : 23840 28036
противпожарната служба: 23840 25421
23840 22199
Aridaia Здравствен дом 23843 50000
 

Општина Алмопија :
www.dimosalmopias.gov.gr

Aridaia планинарскиот клуб:

www.eosa.gr

Светиот епископија на Воден. Пела и Алмопија:

www.lmepa.gr